MPH966-2-01_Website
Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Wat staat er in deze voorwaarden?

In deze voorwaarden leest u welke regels er van toepassing zijn voor het gebruiken van onze website www.astraeus-alpha1.com (onze site)

Door op de links hieronder te klikken, krijgt u onmiddellijk meer informatie over elk onderwerp:

Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren

www.astraeus-alpha1.com is een site van Neonstone Limited (“Wij”). Wij zijn ingeschreven in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 07001987 en zijn gevestigd in Neonstone Ltd, Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley. Berkshire. SL3 8DS.

Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar support@astraeus-alpha1.com.

Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u deze voorwaarden

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee akkoord gaat ze na te leven.

Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, moet u onze site niet gebruiken. Wij raden u aan om deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

Er zijn nog andere voorwaarden die voor u van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de volgende aanvullende voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons Privacybeleid. Zie verderop bij “hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken” voor meer informatie.
 • Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik waarin wordt beschreven welk gebruik van onze site toegestaan is en welk gebruik verboden is. Als u onze site gebruikt, dient u dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik na te leven.
 • Ons Cookiebeleid, waarin informatie wordt gegeven over de cookies op onze site.

Wij kunnen veranderingen aanbrengen in deze voorwaarden

Van tijd tot tijd brengen wij veranderingen aan in deze voorwaarden. Gelieve iedere keer dat u onze site wilt gebruiken, deze voorwaarden te bekijken om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke voorwaarden er op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 13 september 2018.

Wij kunnen dingen veranderen aan onze site

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Als er een belangrijke wijziging wordt aangebracht, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen op deze plek, per e-mail of via een bericht op de startpagina van de site.

Wij kunnen onze site tijdelijk stopzetten of weghalen

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij kunnen niet garanderen dat onze site, of content ervan, altijd beschikbaar of nooit onderbroken zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel daarvan tijdelijk onderbreken of beëindigen of beperken om zakelijke en operationele redenen. Wij zullen proberen om u binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen van een tijdelijke onderbreking of beëindiging.

U bent er ook voor verantwoordelijk dat elke persoon die onze site via uw internetverbinding bezoekt, op de hoogte is van deze gebruiksvoorwaarden en van andere voorwaarden die van toepassing zijn, en dat die persoon zich daaraan houdt.

U moet uw accountgegevens beschermen

Om toegang te krijgen tot onze site en onze site te kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden met een gebruikersnaam (en/of e-mailadres), wachtwoord of andere gegevens. Dit maakt deel uit van onze beveiligingsmaatregelen (“Gebruikersgegevens”). U moet de Gebruikersgegevens als vertrouwelijke informatie behandelen. U mag de Gebruikersgegevens niet aan derden laten zien of doorgeven.

Wij hebben op elk moment het recht om de Gebruikersgegevens onbruikbaar te maken, ongeacht of u ze zelf hebt gekozen of ze door ons aan u zijn toegewezen, indien wij redelijkerwijze kunnen besluiten dat u zich niet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden hebt gehouden.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u op de hoogte is van uw Gebruikersgegevens, dient u ons daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen op het adres support@astraeus-alpha1.com.

Hoe u het materiaal op onze site mag gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele- eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat op onze site wordt gepubliceerd. Dit materiaal wordt wereldwijd beschermd door wetgeving en verdragen inzake auteursrechten. Alle rechten zijn voorbehouden.

U mag van een of meer pagina('s) van onze site één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden voor eigen gebruik in verband met deze klinische studie.

U mag op geen enkele manier wijzigingen aanbrengen in de papieren of digitale exemplaren van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafieken gebruiken zonder de begeleidende tekst.

Onze rechtspositie (en die van iedereen die een bijdrage heeft geleverd en als dusdanig is geïdentificeerd) als auteurs van de content van onze site moet te allen tijde worden erkend.

U mag geen enkel onderdeel van de content van onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor een licentie gekregen te hebben van ons of onze licentiehouders (volledig zelf te bepalen door de partijen).

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u alle kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen, naargelang onze keuze.

Vertrouw niet op informatie op deze site

De content van onze site wordt uitsluitend verstrekt als algemene informatie. De content is niet bedoeld om advies te geven waarop u zich moet baseren. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen alvorens u op basis van de content van onze site actie onderneemt, dan wel achterwege laat.

Wij leveren weliswaar redelijke inspanningen om de informatie op onze site up-to-date te houden, maar geven geen verklaringen, waarborgen of garanties, hetzij expliciet of impliciet, aangaande de juistheid, volledigheid of het up-to-date-zijn van de content van onze site.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij linken

Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, geven wij deze links alleen ter informatie. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als zouden wij die gelinkte websites of informatie die u ervan haalt goedkeuren.

Wij hebben geen controle over de content van die sites of bronnen.

Content afkomstig van gebruikers is niet door ons goedgekeurd

Op deze website kan informatie en materiaal staan met betrekking tot de klinische studie die/dat door andere gebruikers van de site werd geüpload. De meningen die worden gegeven door andere gebruikers op onze site, zijn geen weerspiegeling van onze meningen of waarden.

Als u een klacht wenst in te dienen over informatie en materiaal die/dat door andere gebruikers werd geüpload, kunt u ons contacteren via support@astraeus-alpha1.com.

Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade door u geleden

Voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers:

 • Wij zullen onze aansprakelijkheid die wij hebben ten aanzien van u op geen enkele manier uitsluiten of beperken waar het onwettig zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze misleiding.

Voor zakelijke gebruikers:

 • Wij verwerpen alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen met betrekking tot onze site of de content ervan.
 • Wij kunnen ten aanzien van u niet aansprakelijk worden gesteld, hetzij contractueel; vanwege een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid); door het niet nakomen van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor verlies of schade, zelfs als dat verlies of die schade voorzien had kunnen worden, als dat verlies of die schade voortvloeit uit of verband houdt met:
  • het gebruiken, of niet kunnen gebruiken, van onze site; of
  • het gebruiken van of zich baseren op content die op onze site staat.
 • Wij kunnen met name niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • winstderving, omzetverlies, zakelijk verlies of verlies van inkomsten;
  • onderbreking van bedrijfsactiviteit;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke opportuniteiten, goodwill of reputatie; of
  • indirect(e) verlies of schade of gevolgschade.

Voor particuliere gebruikers:

 • Houd er rekening mee dat wij onze site alleen voor huishoudelijk en privaat gebruik ter beschikking stellen. U gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij kunnen niet ten aanzien van u aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, zakelijk verlies, onderbreking van de bedrijfsactiviteit of verlies van zakelijke opportuniteiten.

Hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken zoals staat beschreven in ons https://www.astraeus-alpha1.com/en/Public/PrivacyPolicy.

Content uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een toepassing waarmee u content naar onze site kunt uploaden, dient u zich aan de normen voor content te houden die worden beschreven in ons Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik

U garandeert dat elke bijdrage zal voldoen aan deze normen en wij zullen u aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u aansprakelijk zal zijn voor alle verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van die garantie.

U behoudt alle eigendomsrechten op uw content, maar u dient ons een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare licentie te verstrekken voor het gebruiken, verspreiden, publiceren, vertalen, openbaar uitvoeren en openbaar vertonen van dergelijk materiaal.

Wij hebben het recht om uw identiteit mee te delen aan derden die beweren dat content die u op/naar onze site hebt gepost of geüpload een inbreuk vormt op hun intellectuele-eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

Wij hebben het recht om iets dat u op onze site hebt geplaatst te verwijderen als wat u hebt geplaatst naar onze mening niet voldoet aan de normen voor content zoals bepaald in ons Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en het maken van een back-up van uw content.

Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik

U mag onze site alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • op enigerlei wijze die een inbreuk vormt op de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • om op enigerlei wijze minderjarigen schade te berokkenen of te trachten hun schade te berokkenen;
 • voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze hieronder vermelde normen voor content;
 • voor het verzenden, of bewerkstelligen van de verzending, van ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of soortgelijke ongewenste berichten (spam);
 • voor het bewust doorsturen van gegevens die, of het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, computerwormen, tijdbomvirussen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of gelijkaardige computercode bevat(ten) die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat ook akkoord met het volgende:

 • Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de internetverbinding die u nodig hebt om toegang te krijgen tot onze site.
 • U zult niet overgaan tot het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot, knoeien met, schade toebrengen aan of verstoren van:
 • eender welk deel van onze site;
 • eender welk(e) apparatuur of netwerk waarop onze site zich bevindt;
 • eender welke software die voor het aanbieden van onze site wordt gebruikt;
 • eender welk(e) apparatuur, netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door derden.

Normen voor content

Deze nomen voor content zijn van toepassing op alle materiaal dat u aan onze site bijdraagt (“Bijdrage”).

De normen voor content moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van een Bijdrage alsook op het geheel.

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of een Bijdrage een inbreuk vormt op de normen voor content.

Een Bijdrage moet:

 • juist zijn (waar het feiten betreft);
 • een oprechte overtuiging zijn (waar het meningen betreft);
 • voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in Engeland en Wales en in het land waaruit de Bijdrage afkomstig is.

Een Bijdrage mag niet:

 • lasterlijk zijn ten aanzien van een persoon;
 • obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend zijn;
 • seksueel expliciet materiaal propageren;
 • geweld propageren;
 • discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd propageren;
 • een schending zijn van auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van andere personen;
 • personen kunnen misleiden;.
 • een inbreuk vormen op een wettelijke verplichting ten aanzien van een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;
 • illegale activiteiten propageren;
 • minachting voor de rechtbank vormen;
 • bedreigend zijn, de privacy van anderen misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • de mogelijkheid inhouden andere personen lastig te vallen, van streek te maken, in verlegenheid te brengen, te alarmeren of te irriteren;
 • de identiteit van iemand anders aannemen of een verkeerd beeld geven van uw identiteit of uw relatie met een persoon;
 • de indruk geven dat de Bijdrage van ons afkomstig is, als dit niet het geval is;
 • onwettige of criminele handelingen zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik aanprijzen, propageren, een partij ertoe aanzetten die te plegen of er bijstand aan verlenen;
 • een verklaring bevatten waarvan u weet of aanneemt, of redelijke gronden hebt om aan te nemen, dat leden van het publiek voor wie de verklaring gepubliceerd wordt of zal worden, deze waarschijnlijk zullen interpreteren als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing tot het plegen, voorbereiden van of aanzetten tot terroristische daden;
 • reclame bevatten of diensten of weblinks naar andere sites propageren.

Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot alle informatie van vertrouwelijke aard die op onze site verschijnt of daar door u wordt verstrekt (ongeacht of die als dusdanig is geïdentificeerd), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie met betrekking tot onze verbindingen of doelen, zakelijke en financiële informatie, software, knowhow, ideeën en methoden en technieken die door ons worden gebruikt in ons bedrijf of die verband houden met deze klinische studie (“Vertrouwelijke informatie”), gaat u ermee akkoord om die vertrouwelijk te houden en de Vertrouwelijke informatie niet te delen met derden, tenzij u daar onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebt gekregen.

Inbreuk op dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik

Wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik, kunnen wij de stappen ondernemen die wij aangewezen achten.

Het niet naleven van dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik vormt een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden van de website op basis waarvan u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een of meer van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of definitieve verwijdering van een door u naar onze site geüploade Bijdrage.
 • Het uitvaardigen van een waarschuwing.
 • Een gerechtelijke procedure tegen u voor vergoeding van alle kosten volgens het vergoedingsprincipe (“Indemnity basis”, inclusief, maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de schending.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Ter beschikking stellen van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten of zoals bij wet is vereist.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle maatregelen die wij mogelijkerwijze nemen als reactie op schendingen van dit Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik. De maatregelen die wij kunnen nemen, beperken zich niet tot de hierboven beschreven maatregelen en wij kunnen eender welke andere maatregel nemen die wij redelijkerwijs aangewezen achten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet verspreiden

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij is van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw IT-systeem, computerprogramma’s en -platform om onze site te openen. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander schadelijk of technologisch nadelig materiaal te introduceren. U mag niet proberen om zich zonder toestemming toegang te verschaffen tot onze site, de server waarop onze site staat, of een server, computer of database die met onze site verbonden is. U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een distributed-denial-of-service-aanval. Door het overtreden van deze bepaling zou u een strafbaar feit plegen volgens de Computer Misuse Act 1990. Dergelijke overtredingen zullen wij melden aan de verantwoordelijke wetshandhavingsinstanties en wij zullen met hen samenwerken door uw identiteit met hen te delen. In geval van een dergelijke overtreding komt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

Regels voor het linken naar onze site

U mag een link plaatsen naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of er geen misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die suggereert dat er sprake zou zijn van enige relatie, goedkeuring of steun van onzentwege terwijl dat niet het geval is.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet van u is.

Onze site mag niet ingesloten worden op een andere site en u mag ook geen link plaatsen naar een deel van onze site die niet de startpagina is.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de normen voor content zoals beschreven in ons Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik.

Als u een link wilt plaatsen naar of gebruik wilt maken van content op onze site op een andere wijze dan hierboven staat beschreven, neemt u contact op via support@astraeus-alpha1.com.

Welke wetgeving is van kracht bij geschillen?

Als u een private gebruiker bent, dient u te weten dat deze gebruiksvoorwaarden, de materie die ze behandelen en hun totstandkoming, vallen onder het Engelse Recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid zullen hebben, behalve waar u ook een procedure kan aanspannen in het land waar u woonachtig bent.

Als u een bedrijf bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, de materie die ze behandelen en hun totstandkoming (en alle niet-contractuele geschillen of claims) onder het Engelse Recht. Wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid hebben.

Onze handelsmerken zijn geregistreerd

“MEREO” is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk van Mereo BioPharma Group Plc. U mag het niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.