MPH966-2-01_Witryna internetowa
Warunki użytkowania

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA

Co znajduje się w tych warunkach?

Niniejsze warunki określają zasady korzystania z naszej witryny internetowej www.astraeus-alpha1.com (nasza witryna)

Po kliknięciu w poniższe linki można przejść bezpośrednio do dalszych informacji na temat każdego tematu:

Informacje o nas i jak się z nami skontaktować

Operatorem witryny www.astraeus-alpha1.com jest firma Neonstone Limited („My”). Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 07001987, a nasza siedziba mieści się pod adresem Neonstone Ltd, Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley. Berkshire. SL3 8DS.

Aby się z nami skontaktować, prosimy o kontakt pod adresem e-mail support@astraeus-alpha1.com

Korzystając z naszej witryny internetowej, użytkownik akceptuje niniejsze warunki

Korzystając z naszej witryny, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i że będzie ich przestrzegać.

W razie odmowy akceptacji tych warunków należy zaprzestać korzystania z naszej witryny. Zalecamy wydrukowanie kopii tych warunków i zachowanie jej na przyszłość.

Istnieją inne warunki, które mogą mieć zastosowanie w danym przypadku

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących warunków dodatkowych, które również dotyczą korzystania z naszej witryny internetowej:

 • Nasza Polityka prywatności. Dalsze informacje znajdują się w punkcie „Jak możemy używać danych osobowych użytkownika” poniżej.
 • Zasady dopuszczalnego użytkowania - określa dozwolone i zabronione sposoby korzystania z naszej witryny internetowej.Podczas korzystania z naszej witryny należy przestrzegać niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.
 • Nasza Polityka dotycząca plików cookie, która określa informacje o plikach cookie w naszej witrynie.

Możemy wprowadzić zmiany do niniejszych warunków

Od czasu do czasu zmieniamy te warunki. Za każdym razem, gdy użytkownik chce korzystać z naszej witryny, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami, aby upewnić się, że rozumie warunki, które obowiązują w danym momencie. Niniejsze warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 13 września 2018 r.

Możemy wprowadzić zmiany w naszej witrynie

Od czasu do czasu możemy aktualizować i zmieniać naszą witrynę. Jeśli nastąpi znaczna zmiana, poinformujemy użytkownika o niej tutaj, e-mailem lub komunikatem umieszczonym na stronie głównej witryny.

Możemy zawiesić lub wycofać naszą witrynę

Nasza witryna jest dostępna bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna, ani żadne treści w niej zawarte, będą zawsze dostępne lub będą dostępne bez zakłóceń. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej witryny z powodów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym takim zawieszeniu lub wycofaniu.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem łącza internetowego użytkownika, są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych warunków i zasad mających zastosowanie oraz że ich przestrzegają.

Użytkownik musi przechowywać dane swojego konta w bezpiecznym miejscu

Aby uzyskać dostęp i korzystać z naszej witryny internetowej, należy zalogować się, podając nazwę użytkownika (i/lub adres e-mail), hasło lub jakiekolwiek inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa („Dane użytkownika”). Dane użytkownika należy traktować jako poufne. Nie wolno ujawniać Danych użytkownika osobom trzecim.

Mamy prawo w każdej chwili wyłączyć Dane użytkownika, zarówno wybrane przez użytkownika, jak i przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli wg naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie przestrzega jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktokolwiek inny niż on zna jego Dane użytkownika, musi niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie pod adresem support@astraeus-alpha1.com.

Jak można korzystać z materiałów umieszczonych w naszej witrynie

Jesteśmy właścicielami lub licencjodawcami wszelkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie i materiałów w niej publikowanych.Treści te są chronione prawami autorskimi i traktatami obowiązującymi na całym świecie.Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Można wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty z dowolnej strony (stron) z naszej witryny do użytku osobistego w związku z tym badaniem klinicznym.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane, i nie wolno używać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik bez towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (oraz status zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów treści w naszej witrynie musi być zawsze potwierdzony.

Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części treści naszej witryny internetowej do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców (według uznania każdej ze stron).

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, jego prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast przestanie obowiązywać i będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez niego kopie materiałów

Nie należy polegać na informacjach zawartych w tej witrynie

Zawartość naszej witryny internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny. Treści te nie stanowią porad, na których należy polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań w oparciu o treści w naszej witrynie internetowej należy zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady.

Chociaż dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej witrynie internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny internetowe, do których podajemy linki

Jeśli nasza witryna zawiera linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, linki te są podawane jedynie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako akceptacja przez nas tych witryn internetowych, do których prowadzą linki, ani informacji, które można z nich uzyskać.

Nie mamy żadnej kontroli nad treścią tych witryn lub zasobów.

Treści tworzone przez użytkowników nie są przez nas zatwierdzone

Witryna ta może zawierać informacje i materiały zamieszczane przez innych użytkowników witryny w odniesieniu do badania klinicznego. Opinie wyrażone przez innych użytkowników w naszej witrynie nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

Jeśli chcą Państwo złożyć zażalenie w odniesieniu do informacji i materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem support@astraeus-alpha1.com.

Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika

Niezależnie od tego, czy użytkownik jest konsumentem czy użytkownikiem biznesowym:

 • Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub wprowadzenie w błąd.

W przypadku użytkowników biznesowych:

 • Wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakiejkolwiek treści w niej zawartej.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, wynikające z następujących punktów lub w związku z nimi:
  • korzystanie lub niemożność korzystania z naszej witryny internetowej; lub
  • korzystanie lub poleganie na jakiejkolwiek treści zamieszczanej w naszej witrynie internetowej.
 • W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:
  • utratę zysków, sprzedaży, działalności gospodarczej lub przychodów;
  • przerwanie działalności;
  • utratę przewidywanych oszczędności;
  • utratę możliwości biznesowych, utratę wartości firmy lub reputacji; lub
  • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

W przypadku użytkowników konsumenckich:

 • Prosimy pamiętać, że nasza witryna internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z naszej witryny w celach komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za utratę zysku, utratę działalności, przerwy w działaniu lub utratę możliwości biznesowych.

Jak możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób określony w naszej https://www.astraeus-alpha1.com/pl-PL/Public/PrivacyPolicy.

Wgrywanie treści na naszą witrynę

Użytkownik korzystający z funkcji umożliwiającej przekazanie materiału na witrynę musi przestrzegać standardów dotyczących treści ustanowionych w naszej Zasady dopuszczalnego użytkowania

Użytkownik gwarantuje, że każdy taki wkład będzie zgodny z tymi standardami i że użytkownik będzie odpowiedzialny i zabezpieczy nas w przypadku naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia gwarancji złożonej przez użytkownika.

Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa własności do treści, ale jest zobowiązany do udzielenia nam ogólnoświatowej, bezpłatnej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej i w pełni podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie, rozpowszechnianie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne odtwarzanie i publiczne prezentowanie takich materiałów.

Możemy mieć prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika stronom trzecim, które twierdzą, że jakakolwiek treść zamieszczona lub przesłana przez użytkownika w naszej witrynie stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Mamy prawo do usunięcia każdego materiału, który użytkownik zamieści na naszej witrynie, jeśli naszym zdaniem taki materiał nie spełnia standardów treści określonych w naszej Zasady dopuszczalnego użytkowania.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Z naszej witryny wolno korzystać jedynie w celach zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno używać naszej witryny:

 • W żaden sposób naruszający jakiekolwiek stosowne miejscowe, krajowe lub międzynarodowe prawa lub przepisy.
 • W żaden sposób, który jest nielegalny lub nieuczciwy, albo ma nielegalny lub nieuczciwy cel lub skutek.
 • W celu krzywdzenia lub próby krzywdzenia osób niepełnoletnich w jakikolwiek sposób.
 • Aby wysłać, świadomie otrzymać, przesłać, załadować, pobrać, wykorzystać lub ponownie wykorzystać materiały, które nie są zgodne z naszymi standardami treści przedstawionymi poniżej.
 • W celu przesyłania lub spowodowania wysyłania dowolnej niespodziewanej lub nieuprawnionej reklamy lub materiałów promocyjnych lub dowolnej innej podobnej zachęty (spamu).
 • W celu świadomego przesłania jakichkolwiek danych, wysłania lub przekazania na serwer jakiegokolwiek materiału zawierającego wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy, programy typu spyware, programy typu adware lub dowolne inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy przeznaczony do zakłócania działania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu.

Użytkownik zgadza się również:

 • Być odpowiedzialnym za zorganizowanie niezbędnego połączenia internetowego, aby móc mieć dostęp do naszej witryny.
 • Nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie zakłócać, nie uszkadzać ani nie przerywać działania:
 • żadnej części naszej witryny;
 • żadnego sprzętu lub sieci, w których przechowywana jest nasza witryna;
 • żadnego oprogramowania używanego do dostarczania naszej witryny; ani
 • żadnego sprzętu, sieci lub oprogramowania posiadanego lub używanego przez jakiekolwiek strony trzecie

Normy dotyczące treści

Niniejsze normy dotyczące treści odnoszą się do wszelkich materiałów przesyłanych do naszej witryny („Wkład”).

Normy dotyczące treści muszą być przestrzegane zarówno co do charakteru, jak i litery. Normy dotyczą każdego Wkładu w każdej części i w całości.

Ustalimy, według własnego uznania, czy Wkład narusza Normy dotyczące treści.

Wkład musi być:

 • Ścisły (gdy stwierdza fakty).
 • Szczery (gdy wyraża opinie).
 • Zgodny z prawem obowiązującym w Anglii i Walii oraz w każdym kraju, z którego pochodzi.

Wkład nie może:

 • Zawierać żadnego materiału zniesławiającego jakąkolwiek osobę.
 • Zawierać żadnego materiału, który jest obsceniczny, obraźliwy, nienawistny lub podburzający.
 • Promować jednoznacznie seksualnego materiału.
 • Promować przemocy.
 • Promować dyskryminacji na tle rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.
 • Naruszać jakichkolwiek praw autorskich, prawa do bazy danych ani znaków towarowych jakiejkolwiek innej osoby.
 • Wprowadzać w błąd żadnej osoby.
 • Być wykonany z naruszeniem jakichkolwiek obowiązków prawnych wobec stron trzecich, takich jak zobowiązania umowne lub obowiązek zachowania tajemnicy.
 • Promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności.
 • Stanowić obrazy dla sądu.
 • Grozić, znieważać lub ingerować w cudzą prywatność ani powodować uciążliwości, niewygody lub niepotrzebnego niepokoju.
 • Nękać, denerwować, zawstydzać, alarmować lub irytować jakiejkolwiek osoby.
 • Być używany w celu podszycia się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywego przedstawienia tożsamości użytkownika lub jego związku z jakąkolwiek osobą.
 • Wywierać wrażenia, że wkład pochodzi od nas, jeśli jest to nieprawda.
 • Zalecać, promować ani wspierać żadnej strony w wykonaniu lub pomocy w wykonaniu jakiegokolwiek nielegalnego lub kryminalnego czynu, takiego jak (jest to jedynie przykład) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.
 • Zawierać oświadczenia, o którym wiadomo lub użytkownik uważa, że wiadomo, lub ma uzasadnione podstawy, aby tak sądzić, że członkowie społeczeństwa, do których oświadczenie jest kierowane lub ma być opublikowane, prawdopodobnie zrozumieją jako bezpośrednią lub pośrednią zachętę lub inną zachętę do zlecenia, przygotowania lub podżegania do aktów terroryzmu.
 • Zawierać jakichkolwiek reklam lub promować jakiekolwiek usługi lub łącza do innych stron internetowych.

Poufność

W odniesieniu do wszelkich informacji o charakterze poufnym, które pojawiają się lub które użytkownik udostępnia w naszej witrynie (niezależnie od tego, czy są one oznaczone jako takie, czy nie), w tym, ale nie wyłącznie, dotyczy to wszelkich informacji dotyczących naszych związków lub miejsc docelowych, informacji biznesowych i finansowych, oprogramowania, know-how, pomysłów i metod oraz technik wykorzystywanych przez nas w naszej działalności lub związanych z tym badaniem klinicznym („Informacje poufne”), użytkownik zgadza się zachować poufność tych samych informacji i nie ujawniać Informacji poufnych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których uzyskano naszą wyraźną zgodę na piśmie.

Naruszenie niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania

W razie stwierdzenia naruszenia niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania możemy podjąć takie działanie, które uznamy za odpowiednie.

Nieprzestrzeganie niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania stanowi naruszenie materialne warunków użytkowania niniejszej witryny, na podstawie których użytkownik otrzymał pozwolenie na jej użytkowanie, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących działań:

 • Bezzwłoczne, tymczasowe lub permanentne cofnięcie prawa użytkownika do używania naszej witryny.
 • Bezzwłoczne, tymczasowe lub permanentne usunięcie wszelkich Wkładów przesłanych przez użytkownika do naszej witryny.
 • Wydanie ostrzeżenia użytkownikowi.
 • Postępowanie prawne przeciw użytkownikowi w celu uzyskania rekompensaty wszystkich kosztów na podstawie odszkodowawczej (w tym między innymi, uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikłych z naruszenia.
 • Dalsze działania prawne przeciw użytkownikowi.
 • Ujawnienie takich informacji organom ścigania, w takim stopniu, w jakim uznamy to za niezbędne lub będzie to prawnie wymagane.

Wykluczamy naszą odpowiedzialność prawną za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania. Działania, które możemy podjąć, nie są ograniczone do tych opisanych powyżej i możemy podjąć każde inne działanie, które uznamy za zasadne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy i użytkownik nie może ich wprowadzać

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów i wirusów.

Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swoich technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy dostępu do naszej witryny. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi nie wolno nieprawidłowo użytkować naszej witryny, świadomie wprowadzając do niej wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inny materiał, który jest złośliwy lub szkodliwy technicznie. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataków typu DoS lub DDoS. Naruszając to postanowienie, użytkownik popełnia przestępstwo zgodnie z ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 roku. Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny wygasa natychmiast.

Zasady dotyczące podawania linków do naszej witryny

Można zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem że użytkownik robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje.

Nie wolno tworzyć linków w taki sposób, aby sugerowały one jakąkolwiek formę powiązania, akceptacji lub zatwierdzenia z naszej strony, jeżeli taka nie istnieje.

Nie wolno umieszczać linków do naszej strony w dowolnej witrynie, która nie jest własnością użytkownika.

Nasza witryna nie może znajdować się w ramkach na żadnej innej stronie, ani nie można utworzyć linku do żadnej części naszej witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na podawanie łączy bez uprzedzenia.

Witryna internetowa, na której znajduje się link, musi być zgodna pod każdym względem ze standardami treści określonymi w Zasady dopuszczalnego użytkowania

Jeśli użytkownik chce umieścić link do naszej witryny albo wykorzystać treść naszej witryny w sposób inny niż wymieniony powyżej, powinien skontaktować się z nami pod adresem support@astraeus-alpha1.com.

Które prawo krajowe ma zastosowanie do wszelkich sporów?

Jeśli użytkownik jest konsumentem, należy pamiętać, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i forma podlegają prawu angielskiemu. Zarówno użytkownik, jak i my zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik może również wszcząć postępowanie w swoim kraju zamieszkania.

W przypadku użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i forma (oraz wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Obie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

Nasze znaki towarowe są zarejestrowane

„MEREO” jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii i należy do firmy Mereo BioPharma Group Plc. Nie wolno używać go bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.