MPH966-2-01_Webbplats
Användningsvillkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN

Vad innehåller dessa villkor?

Dessa villkor beskriver reglerna för att använda vår webbplats (www.astraeus-alpha1.com)

Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive avsnitt:

Vilka vi är och hur du kontaktar oss

www.astraeus-alpha1.com är en webbplats som drivs av Neonstone Limited ("Vi"). Vi är registrerade i England och Wales med företagsnumret 07001987 och har vårt registrerade kontor på Neonstone Ltd, Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley. Berkshire. SL3 8DS.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till support@astraeus-alpha1.com.

Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa villkor

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du godkänner dessa användningsvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda webbplatsen. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

Det finns andra villkor som kan gälla dig

Dessa användningsvillkor avser också följande villkor, som även dessa gäller för din användning av vår webbplats:

 • Vår Dataskyddspolicy. Se vidare under avsnittet ”Så här kan vi använda dina personuppgifter” nedan.
 • Policy för godtagbar användning med information om tillåten och förbjuden användning av vår webbplats. När du använder vår webbplats måste du följa denna policy för vad som är godtagbar användning.
 • Vår cookiepolicy, med information om hur vi använder cookies på vår webbplats.

Vi kan göra ändringar i dessa villkor

Det händer att vi ändrar dessa villkor. Kontrollera dessa villkor varje gång du vill använda vår webbplats så att du säkert vet vilka villkor som gäller just då. Dessa villkor uppdaterades senaste den 13 september 2018.

Vi kan göra ändringar på vår webbplats

Det händer att vi uppdaterar och ändrar vår webbplats då och då. Om vi gör en större ändring informerar vi om detta här, via e-post eller genom ett meddelande på webbplatsens startsida.

Vi kan tillfälligt stänga ned eller upphöra med webbplatsen

Vår webbplats är kostnadsfri.

Vi kan inte garantera att vår webbplats eller något av dess innehåll alltid finns tillgängligt eller tillhandahålles utan avbrott. Vi kan tillfälligt stänga ned, upphöra med eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av webbplatsen av affärsmässiga eller driftsmässiga skäl. Vi försöker att i rimlig tid meddela dig om eventuell nedstängning eller upphörande.

Du ansvarar även för att alla personer som använder vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa användningsvillkor och andra gällande allmänna villkor, och följer dessa.

Du måste spara dina kontouppgifter på ett säkert sätt

För att använda vår webbplats måste du logga in med användarnamn (och/eller e-postadress), lösenord eller annan information som krävs enligt våra säkerhetsrutiner (”Användarinformation”). Du måste behandla användarinformationen med sekretess. Du får inte lämna ut användarinformationen till tredje part.

Vi har rätt att inaktivera användarinformation, vare sig den valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om vår uppfattning är att du inte följer något av användningsvillkoren.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du själv känner till din användarinformation måste du omedelbart meddela oss på support@astraeus-alpha1.com.

Så här kan du använda materialet på vår webbplats

Vi äger eller har licens för alla immateriella äganderätter på vår webbplats och för det material som publiceras på den. Detta material skyddas av upphovsrättslagar och fördrag världen över. Alla sådana rättigheter innehas med ensamrätt.

Du får skriva ut en kopia och ladda ned utdrag från alla sidor på webbplatsen för din personliga användning i samband med denna kliniska studie.

Du får inte på något sätt ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ned och du får inte använda bilder, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat utan tillhörande text.

Vår status som författare av materialet (gäller även alla individer som lämnar sitt bidrag) måste alltid uppges.

Du får inte använda någon del av materialet i kommersiella syften utan att införskaffa en licens från oss eller våra licensutgivare (efter beslut av respektive part).

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av vår webbplats och därmed bryter mot dessa användningsvillkor upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, om vi så beslutar, återlämna eller förstöra alla kopior av det material som du har tillverkat.

Förlita dig inte på informationen på den här webbplatsen

Innehållet på vår webbplats tillhandahålles endast som allmän information. Det är inte avsett att utgöra rådgivning som du ska förlita dig på. Du måste söka professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avstår från att vidta, någon åtgärd grundat på innehållet på webbplatsen.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats, gör vi inga uttalanden om eller lämnar några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Vi ansvarar inte för webbplatser som vi länkar till

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, erbjudes dessa enbart som information. Sådana länkar ska inte uppfattas som att de eller den information de innehåller är godkända av oss.

Vi styr inte över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Innehåll som skapats av användare är inte godkänt av oss

Denna webbplats kan innehålla information och material om den kliniska studien som laddats upp av andra användare av webbplatsen. Åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats är inte våra åsikter eller värderingar.

Om du vill lämna ett klagomål på information och material som laddats upp av andra användare kan du kontakta oss på support@astraeus-alpha1.com.

Vårt ansvar för förlust eller skada som drabbar dig

Oavsett om du använder webbplatsen som konsument eller företagare:

 • Vi frånsäger oss inte eller begränsar på något sätt vårt ansvar gentemot dig i det fall det är olagligt att göra så. Detta innefattar ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av försummelse från oss eller våra anställa, ombud eller underleverantörer, samt för bedrägeri och falska uppgifter.

Om du använder webbplatsen som företagare:

 • Vi frånsäger oss alla underförstådda villkor, garantier, uttalanden eller andra villkor som kan gälla vår webbplats eller något av dess innehåll.
 • Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada, vare sig det gäller avtal, försummelse (inkluderar slarv), brott mot lagstadgade skyldigheter, eller annat, även om det är förutsebart, som uppkommer under eller i samband med
  • användning av eller oförmåga att använda vår webbplats
  • användning av eller förlitande på något innehåll som visas på vår webbplats.
 • I synnerhet ansvarar vi inte för
  • förlorad vinst, försäljning, affärsverksamhet eller avkastning
  • avbrott i företagsverksamheten
  • förlust av förväntade besparingar
  • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller rykte
  • indirekta eller följdförluster eller skador.

Om du använder webbplatsen som konsument:

 • Observera att denna webbplats endast är avsedd för privat användning i hemmet. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiellt eller affärsmässigt bruk, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, affärsverksamhet, avbrott i företagsverksamhet eller förlorade affärsmöjligheter.

Så här kan vi använda dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i vår https://www.astraeus-alpha1.com/sv-SE/Public/PrivacyPolicy.

Uppladdning av innehåll till vår webbplats

När du använder en funktion med vars hjälp du kan ladda upp innehåll till vår webbplats, måste du följa de regler för detta innehåll som beskrivs i vår Policy för godtagbar användning

Du garanterar att allt sådant material följer dessa regler. Om du bryter mot denna garanti kommer du att hållas ansvarig och bli ersättningsskyldig gentemot oss. Det betyder att du blir ansvarig för alla förluster eller skador som drabbar oss till följd av att du bryter mot din garanti.

Du har kvar din äganderätt till det innehåll du laddar upp, men du måste bevilja oss en global, royaltyfri, ej exkluderande, oupphörlig, ej återkallningsbar och fullständigt underlicenseringsbar licens att använda, distribuera, publicera, översätta, samt offentligt visa och publicera sådant material.

Vi kan ha rätt att röja din identitet för tredje part som hävdar att innehåll som lagts upp på vår webbplats av dig utgör en kränkning av deras intellektuella äganderätt eller rätt till integritet.

Vi har rätt att ta bort material som du lagt upp på vår webbplats om detta, enligt vår åsikt, inte följer reglerna i vår Policy för godtagbar användning.

Du är helt och hållet ansvarig för att säkra och säkerhetskopiera ditt innehåll.

Policy för godtagbar användning

Du får endast använda vår webbplats för lagliga syften. Du får inte använda vår webbplats

 • på ett sätt som bryter mot någon gällande lokal, nationell eller internationell lag eller förordning
 • på ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har olagliga eller bedrägliga syften eller följder
 • för att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt
 • för att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ned, använda eller återanvända material som inte följer våra regler för innehållet som beskrivs nedan
 • för att överföra, eller underlätta, sändning av oombett eller ej godkänt annons- eller marknadsföringsmaterial eller annan form av liknande värvningsmaterial (spam)
 • för att medvetet överföra data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, knapptryckningsloggar, spionprogram, annonsprogram eller andra skadliga program eller datorkoder vars syfte är att negativt påverka användningen av ett datorprogram eller en dator.

Du godkänner även att

 • du ansvarar för att ordna nödvändig internetuppkoppling för din åtkomst till vår webbplats
 • inte utan godkännande interferera med, skada eller förstöra
 • någon del av vår webbplats
 • någon utrustning eller nätverk där vår webbplats lagras
 • något program som används för att driva vår webbplats
 • någon utrustning eller nätverk eller program som ägs eller används av tredje part.

Regler för innehållet

Dessa regler för innehållet gäller allt material som du lägger upp på vår webbplats (”Bidrag”).

Reglerna för innehållet måste följas såväl bildligt som bokstavligen. Reglerna gäller alla bidrag, såväl delar som helheten.

Vi gör bedömningen om ett bidrag bryter mot Reglerna för innehållet.

Ett bidrag måste

 • vara korrekt (om det innehåller fakta)
 • vara en faktisk övertygelse (om det uttrycker en åsikt)
 • följa lagstiftningen i England och Wales och i alla länder från vilka bidraget läggs upp.

Ett bidrag får inte

 • vara ärekränkande för någon person
 • vara obscent, kränkande, illasinnat eller uppviglande
 • sprida material med uttrycklig sexuell innebörd
 • främja våld
 • främja diskriminering baserat på etnicitet, kön, religion, nationalitet, invaliditet, sexuell läggning eller ålder
 • kränka upphovsrätt, databasrätt eller varumärkesrätt för annan person
 • sannolikt kunna bedra en annan person
 • bryta mot någon rättslig skyldighet gentemot tredje part, t.ex. enligt avtal eller förtroende
 • främja olagliga aktiviteter
 • utgöra lag-/domstolstrots
 • vara hotfullt, kränka eller göra intrång i annan persons integritet, eller förorsaka förargelse, obehag eller onödig oro
 • sannolikt kunna trakassera, uppröra, genera, oroa eller förarga annan person
 • utge sig för att vara annan person eller förvränga din identitet eller anknytning till annan person
 • ge intryck av att ditt bidrag kommer från oss, om så inte är fallet
 • förespråka, främja, hetsa någon till att begå eller medverka till olaglig eller kriminell gärning såsom kränkning av upphovsrätt eller missbruk av datorer
 • innehålla ett uttalande som du vet eller tror, eller har goda grunder att tro, att de personer i allmänheten som uttalandet riktas, eller ska riktats mot, sannolikt kommer att uppfatta det som en direkt eller indirekt uppmaning att utföra, förbereda eller anstifta terroristhandlingar
 • innehålla någon reklam eller marknadsföra några tjänster eller länkar till andra webbplatser.

Konfidentialitet

All information av konfidentiell natur som finns på eller som du laddar upp på vår webbplats (oavsett om den anges som konfidentiell eller inte), vilket bland annat inkluderar all information som gäller våra föreningar eller mål, företags- och ekonomisk information, programvara, know-how, idéer och metoder och tekniker som vi använder i vår affärsverksamhet eller i samband med denna kliniska studie (”Konfidentiell Information”), samtycker du till att bevara konfidentialiteten på samma sätt och att inte röja sådan Konfidentiell Information för tredje part utan vårt uttryckliga och skriftliga samtycke.

Brott mot denna policy för godtagbar användning

När vi anser att ett brott mot denna policy för godtagbar användning har inträffat får vi vidta sådana åtgärder som vi finner lämpliga.

Om denna policy för godtagbar användning inte efterlevs utgör det ett allvarligt brott mot användningsvillkoren för denna webbplats, vilka är förutsättningen för att du ska få använda vår webbplats, och kan leda till att vi vidtar någon av eller samtliga följande åtgärder.

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent drar tillbaka din rätt att använda denna webbplats.
 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent tar bort bidrag som du laddat upp på vår webbplats.
 • Utfärdar en varning till dig.
 • Vidtar rättsliga åtgärder mot dig för ersättning av alla kostnader i form av skadestånd (bland annat rimliga administrativa och juridiska kostnader) som uppstått på grund av ditt brott mot reglerna.
 • Vidtar ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Lämnar sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi anser rimligen behövs, eller som krävs enligt gällande lag.

Vi frånsäger oss allt ansvar för alla åtgärder vi kan komma att vidta på grund av brott mot denna policy för godtagbar användning. De åtgärder vi kan vidta är inte begränsade till de som beskrivs ovan, och vi kan vidta andra åtgärder som vi bedömer vara lämpliga.

Vi ansvarar inte för virus och du får inte sprida några virus

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att kunna använda vår webbplats. Du ska använda din egen programvara för virusskydd.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är uppsåtligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern som vår webbplats finns på eller annan server, dator eller databas kopplad till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack. Genom att bryta mot dessa villkor begår du en kriminell handling enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera sådana överträdelser till berörda brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av sådan överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Regler om länkning till vår webbplats

Du får länka till vår webbplats under förutsättning att du gör det på ett sätt som är korrekt och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.

Du får inte skapa en länk på sådant sätt att någon form av samröre, godkännande eller stöd från oss antyds när den inte existerar.

Du får inte skapa en länk till vår webbplats på en annan webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte vara inramad på en annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon del av vår webbplats förutom hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ta tillbaka rätten att länka.

Den webbplats du länkar från måste i alla avseende uppfylla bestämmelserna i vår Policy för godtagbar användning

Om du vill länka till eller använda något annat innehåll på vår webbplats än det som anges ovan, kontakta support@astraeus-alpha1.com.

Vilket lands lagar gäller vid eventuella tvister?

Observera att dessa användningsvillkor samt deras ämne och information styrs av engelsk lag om du är konsument. Både du och vi samtycker till att domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion, förutom att du även kan ha rätt att väcka talan i ditt hemland.

Om du är ett företag lyder dessa användningsvillkor, deras ämne och utformning (och alla tvister och anspråk som inte gäller avtal) under engelsk lag. Vi samtycker båda till att domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

Våra varumärken är registrerade

”MEREO” är ett varumärke som tillhör Mereo BioPharma Group Plc. och är registrerat i Storbritannien. Du får inte använda detta utan vårt skriftliga medgivande.